Kvalitetsredovisning för läsåret 2015/2016

 1. 1.    AB Larödhus Förskola. Verksamhetsansvarig Linda Winroth

 

 1. 2.    Förutsättningar

 

Verksamheten bedrivs i en nybyggd förskola och består av 84 barn i åldern 1-6 år.       I ena ”flygeln” har vi två barngrupper om 15 barn i åldern 1-3 år. I den andra ”flygeln” har vi två barngrupper i åldern 3-5 år med 18 barn i varje grupp.

 

Som femte grupp har vi en naturgrupp på 18 barn endast för 5-åringar. De äldsta barnen (Naturgruppen) vistas nästan enbart utomhus. På vår tomt finns ett mindre hus ”Skogslyan” som gruppen har tillgång till.

 

Personalen består av 19 personer, 11 förskollärare, 6 barnskötare och 2 ekonomipersonal.

 

För att skapa trygghet hos barnen följer samma personal sin barngrupp under hela förskoletiden.

 

Sjukskrivningsprocenten för personalen under verksamhetsåret var 3,4 %.

 

Larödhus Förskola är en arkitektritad förskola med en förnyad utemiljö. Huset är utformat efter barnens behov. Detta innebär att vi har en stor ljus föränderlig inomhusmiljö, samt en utemiljö som erbjuder skog, gräsmattor, cykelbana, buskage, gungor, sandlådor m.m.

I vår närmiljö har vi tillgång till lekplatser, skog, strand, idrottsplats, bibliotek, stall och Sofiero. Eftersom vi har ett hälsoinriktat arbetssätt är vi ute varje dag och tar tillvara allt som erbjuds i vår omgivning.

I vårt fantastiska kök arbetar en kock som bakar allt vårt bröd och tillagar god näringsriktig mat från grunden. Till måltiderna erbjuder vi flera olika sorters grönsaker och frukter varje dag. Vi försöker även tänka på miljön och handla in en del ekologiska varor. Vi uppfyller livsmedelsverkets kontroll på alla område och har därför fått deras utmärkelse ”Smiley” för vårt arbete.

 

 1. 3.    Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsredovisningen

 

 • Vi vill att varje barn ska utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och hur enkel teknik fungerar

 

 

 

 

Tre pedagoger besökte SETT-mässan (2 dagars teknikmässa i Malmö).

Mycket handlade om IKT och vi blev inspirerade att försöka få pedagogerna att arbeta med detta område. Därför har vi nu en pedagog som har fått avsatt tid för att utveckla hur vi ska kunna öka barnens och personalens kunskaper inom IKT.

Vi gjorde studiebesök på en teknikförskola i Halmstad och fick där upp ögonen för hur man kan använda teknik i vardagen.

Pedagogerna har gjort tekniklådor med olika experiment, t.ex. luft och vatten. Dessa lådor används flitigt inom grupperna och plockas även fram på eftermiddagarna.

 

På småbarnsavdelningen observerade personalen barnen för att se vad de gjorde och var nyfikna på. Barnen har fått utforska magneter t.ex. på vilka olika ställen fastnar dom. De har också varit intresserade av saker som snurrar t.ex. hjul på bilen och provat att själva sitta i ett stort snurrande hjul på lekplatsen.

Barnen har fått testa rymd och volym. De har självmant provat detta genom att sätta sig i olika storlekar på lådor eller krupit genom bokhyllan eller under bord och stolar.

De stora barnen har haft ett stort vattenprojekt. Barnen har undersökt var vattnet tar vägen från rören i vasken till brunnar ute i gatan. De har byggt ett rörsystem och gjort ett eget reningsverk. Barnen fick lära sig om vattnets aggregationsformer och dess kemiska uppsättning. De gjorde också experiment med ytspänning. En grupp arbetade med kretslopp och vattnets väg.

På vår gård har vi en stor trätunna som samlar regnvatten. På den finns en kran där barnen själva kan gå och hämta vatten som de sedan experimenterar med.

 

 • Vi vill att varje barn ska utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp och lära sig hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 

Vi låter de små barnen ibland leka självständigt i smårummen där de lär sig samspela med sina kompisar. Vi pedagoger hjälper barnen att hantera konflikter som uppstår, att säga ”Stopp, sluta” och hålla upp handen när man inte vill.

 

De äldre barnen har arbetat med materialet Kungaskogen. Vi har använt materialet på olika nivåer beroende på barnens ålder. Arbetet har synliggjort kamratskap för barnen. Tillsammans har vi reflekterat över hur djuren har behandlat varandra i Kungaskogen.

Vi låter barnen i första hand lösa sina konflikter själv. Vi uppmuntrar dem till att lyssna och prata med varandra innan de hämtar en vuxen. Ibland räcker det inte med ett förlåt utan man måste kanske göra det bra igen, hjälpa den andre.

 

 

 1. 4.    Måluppfyllelse

 

 • Vi vill att varje barn ska utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och hur enkel teknik fungerar

 

De små barnen har lärt sig att vissa material är magnetiska och fastnar med varandra och andra inte.

De har lärt sig storlek och volym genom att undersöka vad som får plats i olika lådor. Ipaden hjälper oss med vår dokumentation. Vi har använt den till att visa barnen vad vi har gjort och med hjälp av en projektor har vi visat bild/film på väggen. Barnen testar och vi pedagoger sätter tillsammans med barnen ord på det de har upptäckt.

Under vattenprojektets gång har pedagogerna gjort tekniken synlig och fångat de stora barnens intresse. Vi har lyssnat på vad barnen ville veta och lära sig mer om. Projektet har hela tiden utvecklats eftersom barnen har kommit med frågor och funderingar. De har lärt sig hur ett kretslopp fungerar, att vatten finns i olika former och varför det bildas ytspänning. Barnen har lärt sig hur det kan komma vatten ifrån molnen och hur ett reningsverk fungerar. Föräldrarna har berättat om hur intresserade barnen har varit av vattenprojektet och hur de hemma har återgett vad de har lärt sig på förskolan.

 

 

 • Vi vill att varje barn ska utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp och lära sig hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 

Vi arbetar ständigt med barnens förmåga att arbeta enskilt och i grupp. Vi är medvetna om hur vi delar in barnen under dagen. Det är en process som pågår hela tiden på förskolan. Vi låter barnen leka självständigt i smårummen där de lärt sig samspela med sina kompisar utan att vi blandat oss i. Uppsikt har vi ändå eftersom vi har glas i alla dörrar.

Barnen har blivit duktiga på att markera med sin hand och säga ”stopp, sluta” till sina kompisar när de inte vill vara med längre.

Grupperna har blivit bra på att gå med ett ”gå-rep”. Med repet har barnen lärt sig att gå två och två och att det inte spelar någon roll vilken kompis man går bredvid.

De äldre barnen har blivit bättre på att lösa konflikter själva, hämtar inte en vuxen direkt utan försöker samtala med varandra.  De har blivit mer medvetna om hur man kan göra sin kompis glad igen. De har lärt sig att leka flera tillsammans och ser om någon kompis är ensam.

 

 

 

 1. 5.    Analys och bedömning

 

 • Vi vill att varje barn ska utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och hur enkel teknik fungerar

 

Vi har observerat och fångat barnens intresse genom att lyssna på vad de ville veta och lära sig mer om.

Det har varit bra att alla grupper har haft samma tema då vi kunde hjälpas åt och inspireras av varandra. Vi arbetade med projektet flera dagar i veckan i tre månader och kunde därför ta det i barnens takt och lyssna på dom.

Personalen upplevde mindre stress och barnen lärde sig mer.

Vi har gjort föräldrarna mer delaktiga genom vår dokumentation.

 

 • Vi vill att varje barn ska utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp och lära sig hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 

Arbetet med djuren i Kungaskogen har gjort att barnen förstår hur man är en bra kompis, att man måste lyssna på varandra och vara rädda om vår inne/ute miljö. De kan nu samarbeta och hjälpa varandra på ett mer naturligt sätt.

Innan alla projekt drar igång görs en tydlig planering över hur veckan ska struktureras, vem gör vad. Detta har hjälpt oss mycket i vår planering.

Vi delar ofta in barnen i smågrupper då vi upplever att detta skapar mindre stress och konflikter. Barnen har lättare att komma till tals och synliggörs mer i den lilla gruppen.

Det är viktigt för oss att skapa en bra gemenskap både i grupperna och på hela förskolan samt mellan oss pedagoger.

 

 1. 6.    Åtgärder för utveckling/utvecklingsområden

 

Vi kommer att utveckla vårt arbete med teknik. Vi har en IKT-pedagog som har extra planeringstid för att utveckla vår verksamhet. Hon kommer att gå en heldags utbildning om ”Digital kommunikation” under hösten. På APT-möten och planeringar utbildar hon övrig personal.

Vi är en förskola med mycket utevistelse och vill därför utveckla vårt arbete med projektarbete i naturen. Vi har bokat in en heldags föreläsning om ”Naturvetenskap i förskolan” för all personal. Vi kommer att utöka personalens planeringstid för att utveckla verksamheten och få en röd tråd genom hela dagen. Pedagogerna kommer även att använda den utökade planeringstiden till att hålla vår lärandemiljö levande.

Vi vill fortsätta arbeta med barnens självständighet och tillit till sin egen förmåga.

På 1-3 års avdelningen kommer man lägga fokus på att utveckla språket och hur man kommunicerar med varandra.

På förskolan har en pedagog fått extra planeringstid för att utveckla vårt arbete med drama, sagor och dans. På APT-möten och planeringar utbildar hon övrig personal. Pedagogen kommer även att sätta ihop koreografi och hjälpa till att lära ut dansen i barngrupperna.

Vi har en ateljé på förskolan som vi gärna vill utveckla, den ska vara inspirerande och materialet ska vara tillgängligt för barnen. I november kommer fem pedagoger att gå en Reggio Emilia utbildning om ”Ateljékulturen”.

 

 1. 7.    Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Vår nya plan översänder vi inom kort.

 

 1. 8.    Ansvarig för redovisningen

 

Linda Winroth

Förskolechef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.